• info@amouzesh.ifsm.ir
  • 021 ۸۳۸۲۶

امتحان ماساژ ورزشی

به نام خدا

جهت شرکت در امتحان پیش نیاز ماساژ ورزشی فدراسیون کلیک فرمایید.

پاسخ هایی که بعد از زمان استاندارد ارسال شود پذیرفته نخواهد بود