• info@amouzesh.ifsm.ir
  • 021 ۸۳۸۲۶

آئین نامه شورای پژوهش

 ماده 1) آيين نامه شوراي پژوهش، شيوه تعامل اعضاي شورا و محققان، شرح وظايف، اهداف هر يك را تعيين مي نمايد . اين آيين نامه با استفاده از قوانين وبخشنامه ها و همچنين تجارب وتوصيه هاي اهل فن، تهيه و به منظور استانداردسازي شیوه ارايه، پذيرش و نظارت بر اجراي روند فوق الذكر و كسب نقطه نظرات ستادي و استاني، تدوين گرديد. فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران آن دسته از پيشنهاد هاي مطالعه علمي روشمند، را در دستور كار خود قرار ميدهدكه به نحوي با موضوعات و مسايل مربوط به حوزه وظايف اين فدراسیون مرتبط بوده و در عين حال متضمن ارايه راه حل هاي علمي و كاربردي براي مسايل و مشكلات مبتلابه فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران در حيطه وظايف آن باشد . بنابراين پژوهش هاي در حوزه مسایل فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران در اولويت اجرا بوده و مرجع تصويب نهايي اجرای اين طرح ها، شوراي پژوهش فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران است. و اين شورا، بالاترين مرجع در زمينه تصميم گيري در امور پژوهشي در فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ماده 2) اهداف شورا 2-1 ايجاد هماهنگي درون فدراسیوني به منظور تدوين اولويت هاي پژوهشي فدراسیون 2-2 ايجاد و صيانت از شيوه علمي فرآيندهاي پژوهشي فدراسیون 2-3 جذب محققان و ايجاد علاقه به انجام امور پژوهشي در فدراسیون 2-4 نهادينه سازي سياست هاي برنامه ريزي مبتني بر پژوهش در فدراسیون براساس مصوبات هیات رئیسه 2-5 نهادينه سازي سياست هاي مشوق پژوهشگري در فدراسیون 2-6 توسعه كمي و كيفي پژوهش كاربردي در فدراسیون
ماده 3 )تركيب اعضاي شورا شوراي پژوهش زير نظر مستقيم رياست فدراسیون تشكيل شده و تعداد و تركيب اعضا با حق راي، به شرح زير است. 3-1 رييس شورا – رياست فدراسیون پزشکی ورزشی 3-2 دبير شورا – رئیس کمیته آموزش و پژوهش 3-3 اعضاي ثابت شورا با حق راي 3-4 اعضای غیر ثابت شورا یا کمیته تخصصی شورا
تبصره 1 : اعضاي ثابت شوراي پژوهش ازبین مشاوران علمي حوزه رياست ، يك نفر نماينده هر يك از کمیته های دخیل در حوزه تخصصی، دبیر فدراسیون و كارشناسان و متخصصین عضو کمیته آموزش و پژوهش با حکم کتبی رييس شورا به نحوی انتخاب میگردد که حداکثر تعداد اعضاء از هفت نفر تجاوز ننماید.بدیهی ات تصمیم گیری نهائی و پرداخت بابت کلیه طرح های پژوهشی و تحقیقاتی با تصویب و امضاء رئیس شورا، دبیر شورا و اعضای ثابت شورا انجام می پذیرد.
تبصره 2 : اعضاي غيرثابت شورا فقط در مورد پروژ های پژوهشی تحقیقاتی با مبلغ بالاتر از 50000000 ریال دعوت میشوند و وظیفه و مسئولیت آنها، بررسی، شناخت و تعیین اولویت طرح ها قبل از ارائه برای تصویب نهائی در شورای اصلی موضوع تبصره 1 همان ماده می باشد
ماده 4 ) تركيب كميته تخصصي پژوهش كميته تخصصي پژوهش، مرجع علمي و كارشناسي شوراي پژوهش برای طرحهای بالاتر از مبلغ 50000000 می باشد. اين كميته به رياست دبير شوراي پژوهش (رئیس کمیته آموزش و پژوهش) تشكيل ميشود و اعضاي آن.از بین متخصصین ، پژوهشگران ، اساتید دانشگاه در حوزه های تخصصی فدراسیون شامل: توانبخشی، آسیب شناسی ورزشی، مبارزه با دوپینگ ، پیشگیری از آسیب ها، تغذیه ورزشی، آمار، روش تحقیق و سایر موارد و اعضاء كميته هاي تخصصي با حق راي متناسب با طرح مطرح شده كه بر حسب موضوع با دعوت دبير شوراي پژوهش انتخاب و در جلسه حضور خواهند يافت.
تبصره 1 : هر يك از اعضاي كميته تخصصي مي توانند با دعوت دبير شورا در جلسات شوراي پژوهش فدراسیون بدون حق راي در انتخاب و تصویب نهائی طرح شركت نمايند.
تبصره 2 : اعضاء هیات رئیسه و روسای هیاتهای پزشکی ورزشی استاني(در جلساتي كه طرح پژوهش مربوط به آن واحد در دستور كار قرار دارد) مي توانند در جلسات كميته تخصصي با حق راي و در جلسات شورا بدون حق رای شركت نمايند.
ماده 5 ) دبيرخانه شورا دبيرخانه شوراي پژوهش فدراسیون ، زير نظر دبير شورا و در کمیته آموزش و پژوهش مستقر مي باشد و به عبارت دیگر وظایف محوله به دبیرخانه موضوع ماده 6 بند (ج) را انجام میدهد.
ماده 6 ) وظايف 6-1- وظايف شورا 6-1-1 شناخت اولويتهاي پژوهشي فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران و تصویب آن از طريق دبيرخانه شوراي پژوهش 6-1-2 ایجاد تمهیدات لازم جهت اجراي طرح پژوهشي و یا نیاز سنجی تعيين اولويت هاي پژوهشي فدراسیون بر حسب نياز در تواتر زماني. 6-1-3 شناخت مسايل، موضوعات و اولويتهاي مورد نياز فدراسیون پيشنهاد شده از سوي دانشگاه ها و مراكز علمي پژوهشي، صاحبنظران و متخصصان 6-1-4 تسهيل سياست گذاري به منظور نهادينه سازي انجام پژوهش در فدراسیون 6-1-5 تصويب كليه دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مورد نياز مرتبط با فعاليت هاي پژوهشي فدراسیون 6-1-6 تصويب ناظرين طرح هاي پژوهشي و ميزان حق الزحمه آنان
تبصره 1 : تعيين ناظر تمامي طرح هاي پژوهشي كه هزينه مصوب آنها بالاي 50 ميليون ريال است با تاييد اعضای ثابت شوراي پژوهش فدراسیون صورت مي گيرد و مطابق مقررات جاری فدراسیون، همه پرداخت های مربوطه با دستور ریاست و تائید ایشان انجام خواهد داد. 6-1-7 نظارت بر ارزيابي گزارش طرح هاي پژوهشي انجام شده در سطح فدراسیون وهیاتهای استانی
تبصره 2 : دبیر شوراي پژوهش فدراسیون موظف است ظرف مدت حداكثر يكماه از زمان وصول طرح پژوهشي ، نظر خود را به پيشنهاد دهنده طرح، اعلام نمايد . 6-2- وظايف كميته تخصصي در مورد طرخهای پژوهشی تحقیقاتی با مبلغ بالاتر از 50 میلیون ریال 6-2-1 بررسي اهميت اجراي طرح ارسالي 6-2-2 بررسي صلاحيت علمي مجري و همكاران طرح 6-2-3 بررسي ابعاد متدولوژيك و علمي طرح 6-2-4 بررسي تناسب ابعاد اجرايي و مالي طرح
تبصره 3 : نظرات كميته تخصصي در شوراي پژوهشي مطرح و در صورت تاييد ضرورت انجام طرح، مورد تصويب شوراي پژوهش قرار خواهد گرفت. 6-3-وظايف دبيرخانه شورا 6-3-1 برگزاري منظم جلسات کمیته تخصصی، تهيه و تدوين برنامه زمان بندي شورا و تعيين دستور جلسات و پيگيري مصوبات 6-3-2 تشكيل كميته تخصصي 6-3-3 بررسي اوليه فرم ارايه طرح پيشنهادي مربوط به كليه طرح هاي پژوهشي ارسال شده و ارايه به شوراي پژوهشي 6-3-4 گزارش گيري مستمر از حوزه هاي ارسال كننده طرح پژوهشي و بررسي گزارشات پيشرفت كار 6-3-5 انعكاس ايرادات وارده از سوي شورا و کمیته تخصصی پژوهش فدراسیون به ناظر و مجري طرح و پيگيري آن 6-3-6 ارايه تسهيلات و خدمات براي اجراي هر چه بهتر طرح هاي پژوهشي 6-3-7 اهتمام دركاربردي نمودن نتايج طرح هاي پژوهشي با مشاركت دفاتر ذيربط و ارسال نتایج آن جهت استفاده هیات رئیسه يا شوراي مدیران فدراسیون در سياستگذاريها و برنامه ريزي ها 6-3-8 طراحي نشست هاي مطالعاتي و علمي مشترك بين شوراي پژوهش با ساير مراكز مطالعاتي و دانشگاهي داخلي و خارجي همسو با اهداف نظام و فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران جهت ارتقاي سطح و توان علمي حوزه هاي مطالعاتي فدراسیون 6-3-9 همكاري با روابط عمومی فدراسیون درطراحي سايت دبيرخانه شوراي پژوهش فدراسیون به منظور اطلاع رساني و ايجاد بانك اطلاعاتي از كليه مطالعات، تحقيقات و پژوهش هاي انجام شده در فدراسیون
ماده 7 ) روش اجرا 7-1 جلسات شورا با حضور اعضاي شورا، با تواتر زماني ماهانه تشكيل مي گردد. 7-2 جلسات با حضور رييس و يا دبير جلسه و حداقل نيمي از اعضا ثابت رسميت مي يابد . در صورت عدم حضور رييس شورا، تمامي وظايف و اختيارات وي به دبير شورا تفويض مي گردد. 7-3 ملاك تصميمات اتخاذ شده در جلسات شورا، رأي مثبت بيش از نيمي از حاضرين مي باشد. 7-4 تمامي طرح هاي ارسالي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با توجه به نوع طرح، مي تواند از طريق کمیته ها و يا هیاتهای استانی، به دبيرخانه شوراي پژوهش فدراسیون ارسال گردد . بديهي است طرح هايي كه مستقيماً به اين دبيرخانه ارايه گردد، جهت بررسي هاي علمي و تخصصي بر اساس نوع طرح مي تواند به کمیته يا هیات مربوطه در ستاد يا استان ارسال گردد. 7-5 تمامي طرح هاي پژوهشي فدراسیون بايستي در قالب فرم ارايه طرح پژوهش در لوح فشرده و یا به صورت e‐mail اتوماسيون اداري برای بررسی يا تصويب در شوراي پژوهش فدراسیون ، به دبيرخانه شورا ارسال شود. 7-6 طرح هاي پژوهشي براساس امتياز كسب شده طبق فرم هاي استاندارد ارزيابي طرح هاي پژوهشي، مورد بررسي قرار مي گيرند. 7-7 نمايندگان تخصصي دفاتر و معاونت هاي فدراسیون موظفند نظرات مديران و كارشناسان حوزه مربوط به خود مبني بر عناوين پژوهشي پيشنهادي براي سال آتي را تا 20 اسفند ماه هر سال براي هماهنگي و تأييد، به دبيرخانه شورا ارسال نمايند.
ماده 8 ) شرايط مجري طرح شرايط عمومي و علمي مجري و همكاران طرح پژوهشي به شرح زير است: 8-1 مجري طرح پژوهشي بايد از اشخاص حقيقي يا حقوقي(مراكز و موسسات علمي و پژوهشي معتبر) باشد. 8-2 مجري طرحدر مورد اشخاص حقیقی و نماینده قانونی او در مورد اشخاص حقوقی بايستي داراي مدرك حداقل كارشناسي ارشد بوده و سوابق و تجربه كافي در انجام پژوهش هاي علمي را دارا باشد ارايه رزومه علمي و پژوهشي مجري / مجريان همراه با فرم ارايه طرح پژوهشي الزامي است. 8-3 مجري موظف است موارد اصلاحي مورد نظر شوراي پژوهش فدراسیون را در طرح پژوهشی ، حداقل تا 2 هفته پس از دريافت اعمال كرده و به حوزه مربوط ارسال نمايد . بديهي است عدم ارسال موارد و يا اصلاحات درخواست شده از سوي شوراي پژوهش در هر يك از مراحل ، موجب توقف روند بررسي طرح ارسالي خواهد شد. 8-4 ارايه نسخه نهايي گزارش اجراي طرح، همراه با CD آن به دبيرخانه شوراي پژوهش فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. 8-5 چاپ و انتشار مطالعات انجام شده با همكاري روابط عمومي و امور بين الملل فدراسیون انجام می شود.
تبصره 1: ارايه و نشر نتايج طرح توسط مجري و همكاران وي صرفاً با هماهنگي شوراي پژوهش فدراسیون و با ذكر عنوان فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامي طرح بلامانع مي باشد.
تبصره 2 : همكاران اصلي طرح بايد به صورت مكتوب موافقت خود را جهت اجراي طرح اعلام نمايند.
ماده 9 ) شرايط تعيين و وظايف ناظر طرح پژوهشي 9-1 شرايط تعيين ناظر طرح پژوهشي: روسای کمیته های فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران و روسای هیاتهای استانی می توانند همزمان با ارسال طرح پژوهشي، یک نفر را به عنوان ناظر طرح به همراه رزومه علمی- پژوهشي وي به دبيرخانه شورا ي پژوهش معرفي نمايند بديهي است شوراي پژوهش فدراسیون با بررسي رزومه هاي افراد معرفي شده ناظر يا ناظرين طرح را انتخاب مي نمايد. ناظر بايد داراي مدرك هم طراز يا بالاتر از مجري طرح و همچنين سوابق و تجربه كافي در انجام پژوهش هاي علمي مرتبط با موضوع طرح باشد. تبصره 1 : ناظر نميتواند همزمان نظارت بر بيش از دو طرح را بر عهده داشته باشد.ضمنا هر ناظر نمیتواند بیش از سه طرح را در طول سال نظارت نماید. 9-2 وظايف ناظرطرح پژوهشي 9-2-1 هدايت و مساعدت و همكاري با مجري طرح 9-2-2 ناظر موظف است مطابق با تعهدات مندرج در قرارداد، در قبال شوراي پژوهش فدراسیون ، بر حسن اجراي طرح و تطبيق آن با طرح پژوهشي مصوب، عمل نمايد. 9-2-3 ناظر طرح موظف است بر اساس زمانبندي مشخص شده در طرح پژوهش، گزارش مرحله به مرحله پيشرفت كار پژوهشي و همچنين گزارش نهايي طرح پژوهشي را كه توسط مجري تهيه و به دبيرخانه شوراي پژوهش فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران ارايه مي گردد، مطالعه و بررسي نمايد و نظرات خود را در مورد كيفيت علمي پژوهش صورت گرفته و انطباق آن با قرارداد منعقده، ظرف مدت حداكثر دو هفته از تاريخ دريافت گزارش، به حوزه مربوطه ارسال كننده طرح منعكس ساخته و رونوشتي از آن را به دبيرخانه شوراي پژوهش ارسال نمايد. 9-2-4 ناظر موظف است در هر جلسه اي كه به صلاحديد مسوولين فدراسیون به منظور هماهنگي بيشتر بين مجري و ناظر برگزار ميشود، حضور يابد. 9-2-5 در صورت وجود هرگونه اختلاف بين مجري و ناظر طرح، كميته تخصصي در ستاد فدراسیون، با دعوت طرفين نسبت به حل و فصل موضوع اقدام خواهد نمود. در صورت عدم توافق، موضوع جهت تصميم گيري به شوراي پژوهش فدراسیون ارجاع خواهد شد و نظر اين شورا در اين ارتباط، نظر نهايي خواهد بود. 9-2-6 ناظر متعهد است طرح را محرمانه تلقي كرده و در حفظ و امانتداري كليه مستندات طرح دقت لازم را به عمل آورد. 9-2-7 در صورتي كه ناظر به هر دليل نتواند به وظايف و تعهدات خود، مندرج در اين آيين نامه عمل نمايد، حوزه مربوطه موظف است مراتب را به شوراي پژوهش فدراسیون گزارش كند و فرد ديگري را به عنوان ناظر پيشنهادي به شورا معرفي نمايد. در اين حالت، ناظر موظف است تا تعيين جايگزين به تعهدات خود عمل نمايد. 9-3 حقوق ناظر طرح پژوهشي : حق الزحمه ناظر طرح پژوهشی معادل 10 درصد مبلغ قرارداد مجري است كه توسط امور مالی فدراسیون از حق الزحمه مجری طرح کسر و پس از پایان یافتن پروژه تحقیقاتی مریوطه و پس از کسر مالیات طبق مقررات در وجه ناظر پرداخت خواهد شد.
ماده 10 ) نقش و نحوه تعامل هیاتهای استانی با دبيرخانه شوراي پژوهش 10-1 معرفي نماينده پژوهشي با شرايط ذيل: 10-1-1 دارا بودن مدرك حداقل كارشناسي ارشد مرتبط با حوزه هاي فعاليت فدراسیون 10-1-2 مطلع و علاقمند به موضوعات پژوهشي و مطالعاتي 10-1-3 داشتن سابقه انجام پژوهش و كار مطالعاتي 10-1-4 دارا بودن حداقل 3 سال فعاليت در فدراسیون یا هیاتهای تابعه بديهي است ارتباط مستمر نماينده پژوهشي استان ها با دبيرخانه شوراي پژوهش مورد تاكيد است. 10-2 اعلام اولويت هاي پژوهشي ساليانه(حداكثر تا 20 اسفند هر سال) 10-3 تشكيل كميته استاني پژوهش متشكل از رئیس هیات استان به عنوان رييس كميته، نماينده پژوهشي استان به عنوان دبير كميته و چند نفر از اعضاء هیات علمی همکار و غیر همکار هیات به عنوان اعضاء 10-4 برگزاري منظم جلسات و ارسال صورتجلسه آن به دبيرخانه شوراي پژوهش فدراسیون 10-5 همكاري با موسسات پژوهشي و معاونت هاي پژوهشي دانشگاه هاي استان 10-6 حضور رئیس هیات يا نماينده پژوهشي استان در جلسات کمیته تخصصی پژوهشي فدراسیون برحسب ضرورت و دعوت دبير شوراي پژوهش جهت دفاع از طرح ارسالي با حق راي 10-7 حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي كارشناس ارشد و دكترا با موضوعات مرتبط با اولويت هاي پژوهشي ساليانه فدراسیون 10-8 نظارت بر اجراي دقيق طرح هاي پژوهشي مصوب و ارايه گزارش پيشرفت مراحل طرح به دبيرخانه شورا 10-9 تمامي استان ها مجاز مي باشند تمامي طرح هاي پژوهشي زير مبلغ 20 ميليون ريال را پس از تصويب در كميته پژوهش استان، با اعتبار مربوط به آن استان به اجرا درآورند و يك نسخه از نتايج طرح اجرا شده را جهت اطلاع و يا اظهار نظر تخصصي به دبيرخانه شوراي پژوهش فدراسیون ارسال نمايند. بديهي است طرح هاي بيش از 20 ميليون ريال با هر منبع اعتبار مالي، بايستي جهت بررسي و تصويب به دبيرخانه شوراي پژوهش ارسال گردد.
ماده 11) کلیه پرداخت های مربوطه به طرحهای پژوهشی تحقیقاتی پس از طی مراحل لازمه و پس از تصویب اعضای ثابت شورا به شرح ماده7 و امضاء اعضای ثابت شورا طبق مقررات توسط خزانه دار فدراسیون انجام می پذیرد.