• info@amouzesh.ifsm.ir
  • 021 ۸۳۸۲۶

آئین نامه برگزاری دوره های آموزشی

ماده 1- مقدمه: فدراسیون پزشکی ورزشی بر اساس رسالتهای خود مبنی بر حفظ و ارتقاء سطح سلامت ورزشکاران، افزایش سطح دانش پزشکان و پیراپزشکان ورزشی و همچنین مربیان و ورزشکاران را از اولویت های خود دانسته و برای آن اهمیت خاصی قائل است. لذا به منظور به حداقل رساندن مشکلات و برای یکسان سازی سیاست ها و روشهای اجرایی ، این آیین نامه تدوین و به واحد های ذیربط ابلاغ می گردد.
ماده 2-تعاریف : در این آیین نامه مقصود از فدراسیون ، فدراسیون پزشکی ورزشی ؛ کمیته ، کمیته آموزش و پژوهش و هیأت ، هیأت پزشکی ورزشی استان می باشد مگر آنکه صراحتاً مورد دیگری تصریح شده باشد. دوره های آموزشی بر اساس بالاترین مقام امضاء کننده مدرک مربوطه به دوره های استانی، کشوری و بین المللی تقسیم بندی می شوند که امضاء انها به ترتیب توسط رئیس هیئت، رئیس فدراسیون و مقام مسئول در یک فدراسیون یا انجمن قاره ای و یا جهانی صورت می گیرد.
ماده3-درخواست دوره های آموزشی: 3-1- درخواست دوره ها از سوی هیأت ها ، فدراسیونهای ورزشی و سایر نهاد ها و ارگانها به ریاست یا دبیر فدراسیون اعلام و پس از موافقت ایشان به کمیته آموزش ابلاغ می گردد. 3-2- لازم است درخواست هر دوره آموزشی حداقل سه ماه از قبل از زمان مورد نظر برای برگزاری دوره باشد. 3-3- واحد درخواست کننده می تواند دوره های مورد نظر خود را از فهرست دوره های مدون فدراسیون ( پیوست شماره 1) انتخاب نموده و یا برحسب نیازسنجی مطابق با فرم مربوطه (پیوست شماره 2) دوره دیگری را درخواست نماید. 3-4- در صورت تمایل و درخواست سایر کمیته های فدراسیون برای انجام امور آموزشی این موارد نیز منطبق با همین آئین نامه و از طریق کمیته آموزش صورت خواهدگرفت.
ماده4- طرح درس : کمیته آموزش موظف است پس از دریافت درخواست هر دوره آموزشی نسبت به ارسال طرح درس حداکثر طی یک هفته به واحد درخواست کننده اقدام کند. در صورت درخواست دوره های جدید، طرح درس این دوره ها باید پس از تدوین توسط مدیر دوره در کمیته آموزش به تصویب برسد. طرح درس باید علاوه بر برنامه زمان بندی دوره آموزشی شامل اهداف ، نیازهای آموزشی و سخت افزاری و سطح حداقل دانش مخاطبین باشد ( نمونه پیوست شماره 3)
ماده5- حد نصاب برای تشکیل دوره ها : حد نصاب برای تشکیل کلاسهای آموزشی تئوری حداقل 20 و حداکثر 35 نفر بوده و برای کارگاههای عملی حداقل 10 و حداکثر 15 نفر ( برای هر مدرس عملی) خواهد بود. در صورت کمتر بودن تعداد دانش پذیران ، واحد درخواست کننده می تواند با مسئولیت خود نسبت به برگزاری دوره اقدام کند امّا تعداد بیشتر از حد نصاب قابل قبول نبوده و واحد مورد نظر موظف به برگزاری کلاسها در دو یا چند دوره جداگانه خواهد بود.
ماده6- مدیر دوره : به منظور ایجاد هماهنگی های لازم در خصوص محل و زمان برگزاری با پیشنهاد واحد درخواست کننده و تأیید کمیته آموزش مدیر دوره ترجیحاً از اعضاء کمیته آموزش یا مسئولین آموزش هیاتها (در صورت برگزاری دوره توسط هیأتها) انتخاب شده و حکم وی با امضاء ریاست یا دبیرفدراسیون صادر می شود. وظایف و اختیارات مدیر دوره شامل موارد زیر است و وی می تواند بخشی از این وظایف را برحسب گستردگی و تعداد شرکت کنندگان در دوره ، کتباً و با مسئولیت خود به فرد یا افراد دیگری واگذار کند: 1. تدوین و ارائه طرح درس پیشنهادی در صورت لزوم 2. بررسی و تأیید وجود شرایط میزبانی و پیش نیازهای برگزاری دوره های آموزشی (مکان و تجهیزات) بر اساس فرم چک لیست( پیوست شماره 4) 3. مدیریت حضور و غیاب دانش پذیران 4. اخذ تعهد از دانش پذیران برای عمل به آیین نامه دانش پذیران ( پیوست 5) در زمان ثبت نام 5. هماهنگی لازم برای دعوت اساتید و پرداخت حق التدریس ایشان 6. هماهنگی لازم برای ایاب و ذهاب اساتید 7. هماهنگی و نظارت بر انجام امور پذیرایی از اساتید و دانش پذیران 8. تعیین اساتید جایگزین ( رزرو) در صورت لزوم 9. انجام فرآیند ارزیابی علمی ، پیش آزمون و پس آزمون و نظرسنجی از دانش پذیران بر اساس فرمت مصوب کمیته آموزش ( پیوست شماره 6) 10. نظارت بر حسن انجام آزمون نهایی دوره 11. پی گیری صدور و امضاء گواهی های طی دوره ، شرکت در دوره و گواهی تدریس یا تقدیر نامه اساتید 12. ارائه گزارش از برگزاری دوره بر اساس فرمت استاندارد آموزش
ماده7- شرایط برگزاری و میزبانی دوره ها : واحد درخواست کننده باید حداقل دارای کلاس آموزشی استاندارد و سایر شرایط و تجهیزاتی که در طرح درس و چک لیست آمده است باشد . 7-1- در صورت عدم وجود این شرایط میزبانی به آن واحد اعطاء نمی شود و یا دوره در محل دیگری برگزار می گردد. 7-2- برای برگزاری علاوه بر تجهیزات ذکر شده لازم است با توجه به زمان دوره وکلاسها ، یک نیم چاشت صبح ، نهار و یک نیم چاشت عصر با توجه به شهریه دریافتی برای اساتید و دانش پذیران ارائه گردد. علاوه بر این تأمین آب آشامیدنی سالم و سرویس بهداشتی از ملزومات برگزاری می باشد. 7-3- ایاب و ذهاب اساتید و اقامت ایشان در صورت برگزاری دوره ها در خارج از محل زندگی و اقامت ایشان به طور کامل بر عهده واحد برگزار کننده خواهد بود . میزبان بنا به اختیار خود می تواند در خصوص رفت و آمد یا اقامت دانش پذیران مساعدت نماید در غیر این صورت هزینه های ایاب و ذهاب و اقامت بر عهده خود شرکت کنندگان می باشد. 7-4- برگزار کننده موظف به تأمین حداقل نوشت افزار برای شرکت کنندگان می باشد و اهداء کیف یا سایر هدایا بسته به نظر برگزار کننده خواهد بود. 7-5- ارائه گزارش مکتوب از دوره برگزار شده طبق فرمت کمیته آموزش حداکثر تا دو هفته بعد به فدراسیون الزامی می باشد. 7-6- مشخصات و مدارک شرکت کنندگان در دوره های مدون مطابق با استاندارد کمیته آموزش باید برای ثبت نام در بانک اطلاعاتی مربوطه حداکثر تا دو هفته بعد از پایان کلاس به فدراسیون ارسال گردد. 7-7- در دوره هایی که مدارک آن به امضاء ریاست فدراسیون می رسد حضور ناظر برای برگزاری دوره ضروری است.
ماده8- امور مالی: هزینه های مربوط به برگزاری از محل دریافت شهریه و در صورت لزوم سایر منابع مانند حمایت کننده های مالی و یا درآمدهای دیگر ، توسط واحد برگزار کننده مطابق با اشل پیوست (پیوست شماره 7) پرداخت میگردد. 8-1- در صورت برگزاری دوره در فدراسیون ، مدیر دوره موظف است گزارش مالی شامل فیش های پرداختی دانش پذیران و حمایت کننده های مالی و سایراسناد مربوطه را حداکثر طی دوهفته بعد از برگزاری دوره به کمیته آموزش ارائه نماید تا به استحضار ریاست فدراسیون برسد. در صورتی که دوره در خارج از فدراسیون برگزار شده و طبق تفاهم نامه یا قرارداد بخشی از هزینه ها یا تمام آن می بایست از سوی برگزار کننده به فدراسیون پرداخت گردد، مدیر دوره موظف به هماهنگی برای تسویه حساب قبل از شروع کلاسها بوده و باید گزارش مربوطه را به کمیته آموزش ارائه نماید. 8-2- حق التدریس اساتید بلافاصله پس از پایان کلاس و حق الزحمه مدیر دوره پس از اعلام اسامی قبولی و ارائه گزارش مالی پرداخت خواهد شد. 8-3- در صورت برگزاری امتحان ، حق الزحمه ممتحنین و هزینه های تصحیح اوراق آزمون باید از طرف واحد برگزار کننده به ممتحن یا مصحح مربوطه پرداخت گردد. 8-4- درصورت اعزام مدرس، ممتحن یا ناظرفدراسیون از یک شهربه شهر دیگر به شرط طی مسافت بیشاز 70 کیلومتر50% حق التدریس به عنوان حق مأموریت به آن اضافه می گردد. 8-5- تعیین میزان شهریه براساس هزینه های حق التدریس، ایاب و ذهاب و اقامت اساتید ، اجاره فضا و سخت افزار آموزشی و سایر هزینه های برگزاری برعهده برگزار کننده بوده امّا قبل از ابلاغ باید به تأیید کمیته آموزش برسد.
- تبصره1 : جذب حمایت کننده های مالی با لحاظ نمودن سیاستهای فدراسیون پزشکی بلامانع بوده اما نیاز به هماهنگی با ریاست فدراسیون دارد.
- تبصره 2 : صدور تخفیف برای شرکت کنندگان از اختیارات برگزار کننده می باشد. -
تبصره 3 : لغو برگزاری کلاسها حداکثر تا یک ماه قبل از زمان مورد نظر از سوی واحد برگزار کننده با بازپرداخت شهریه به شرکت کنندگان امکان پذیر است . در صورت انصراف یا لغو برگزاری بعد از این مدت علاوه بر بازپرداخت شهریه ، واحد درخواست کننده باید مبلغی را به عنوان جریمه به فدراسیون پرداخت کند. تعیین میزان این مبلغ بر اساس شهریه دوره و شرایط دیگر توسط رئیس فدراسیون تعیین می گردد.
ماده9- ارزیابی علمی : 9-1-مدیر دوره موظف است مطابق با موارد ذکر شده در ذیل ماده 6 ، نسبت به برگزاری آزمون علمی برای هر دوره اطمینان حاصل کرده و نسبت به آن نظارت کامل داشته باشد. نحوه و زمان برگزاری ، اسامی ممتحنین ، تعداد و نوع سؤالات توسط مدیر دوره با هماهنگی اساتید و تأیید کمیته آموزش تعیین می گردد. 9-2- اوراق امتحانی و فهرست نمرات مطابق با فرمت کمیته آموزش باید به امضاء مصحح رسیده و حداکثر طی یک هفته پس از آزمون به کمیته آموزش تسلیم گردد. 9-3- نحوه رسیدگی به اعتراضات و تصحیح مجدد اوراق مطابق با قوانین جاری و رایج دانشگاهها و مؤسسات علمی-آموزشی خواهد بود.
ماده 10 – گواهی نامه و تقدیر نامه : به شرکت کنندگان در دوره ها گواهی شرکت و یا گواهی طی دوره و به اساتید تقدیر نامه و یا گواهی تدریس با امضاء های زیر اهدا می گردد: 10-1- در دوره های مدون و اصلی فدراسیون مانند یکصد ساعته پزشک تیم ، پنجاه ساعته پزشک تیم و یکصد ساعته فیزیوتراپیست تیم و... با امضاء مدیر دوره ، رئیس فدراسیون وریاست یا معاونت سازمان تربیت بدنی می باشد. 10-2- در دوره های مشترک با نهادهای علمی وپژوهشی مانند دانشگاهها ، با امضاء مدیر دوره ، رئیس فدراسیون و رئیس دانشگاه یا نهاد علمی / ورزشی ( فدراسیون ورزشی یا باشگاه) می باشد. 10-3- در دوره های غیر مدون با امضاء رئیس فدراسیون می باشد. 10-4 در دوره های برگزار شده توسط فدراسیون در هیئت های استانی با امضاء رئیس فدراسیون و رئیس هیئت استان می باشد. - تبصره4: در خصوص دوره هایی که زیر نظر کمیته آموزش برگزار نشده و هیأتهای استانی یا کمیته های پزشکی فدراسیونها و باشگاه ها راساً نسبت به برگزاری آنها اقدام نموده اند ، فدراسیون پزشکی تعهدی نسبت به تأیید و امضاء آنها ندارد. - تبصره 5: صدور گواهی المثنی پس از بررسی توسط کمیته آموزش با دریافت هزینه های مربوطه امکان پذیر است. - تبصره 6: امضاء مقام مافوق همواره آخرین امضاء در صدور مدارک خواهد بود.