• info@amouzesh.ifsm.ir
  • 021 ۸۳۸۲۶

آئین نامه کمیته آموزش و پژوهش

مقدمه

بر اساس بند2 ماده 2 اساسنامه فدراسیون پزشکی ورزشی مصوب 29/8/75 تشکیل کمیته ای که بتواند هماهنگی و سیاست گذاری های لازم را در امر آموزش و پژوهش پزشکی ورزشی و ارتقا سطح علمی جامعه پزشکی ورزشی ایجاد نماید ضرورت می یابد، تشکیل این کمیته، فرصتی را فراهم می آورد تا متخصصین امور پزشکی و کارشناسان ورزشی در کنار یکدیگر به تبادل افکار پرداخته و از توان علمی خود در جهت ارتقا دانش پزشکی ورزشی کشور بهره بگیرند.
بخش اول : تعریف، اهداف، وظایف
ماده 1) تعریف کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون پزشکی ورزشی به تشکیلاتی اطلاق می شود که اعضای آن از کارشناسان با تجربه پزشکی ورزشی و مطلع در این رشته بوده و در خصوص موارد آموزشی و پژوهشی و ارتقا کیفی وکمی آن جهت گسترش ورزش از بعد علوم پزشکی ورزشی زیر نظر فدراسیون پزشکی ورزشی کشور تشکیل می شود و با همکاری وهماهنگی سایر ارگان های پزشکی ورزشی فعالیت می نماید.
ماده 2) اهداف 2-1 فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت اشاعه و ارتقاء دانش پزشکی ورزشی. 2-2 ایجاد هماهنگی و یکنواختی امور مربوط به آموزش و پژوهش پزشکی ورزشی در سراسر کشور و ارتباط با مجامع بین المللی. 2-3 شناسایی و جذب استعدادها و توانمندی های علمی جامعه پزشکی ورزشی به منظور ارتقاء سطح پزشکی ورزشی کشور. 2-4 تقویت کادر آموزشی و پژوهشی و بهره گیری از نیروی دانش آنان به منظور ارشاد و راهنمایی افراد تحت پوشش. 2-5 استفاده از دانش، تجارب و توانمندی های گروه ها و مجامع بین المللی. 2-6 ترغیب اقشار مختلف جامعه به حفظ تندرستی و سلامتی از طریق آموزش همگانی. 2-7 ارتقا سطح دانش جامعه پزشکی ورزشی جهت حضور سالم، بی خطر و توانمند قهرمانان، مربیان، داوران و سایر دست اندرکاران ورزشی در عرصه های ملی و بین المللی. 2-8 آموزش اصول پزشکی ورزشی به جامعه تحت پوشش به منظور کشف، رشد و پرورش استعدادهای ورزشی ورزشکاران و قهرمانان. 2-9 ایجاد هماهنگی و یکنواختی امور مربوط به پژوهش های ملی پزشکی ورزشی در سراسر کشور
ماده 3) وظایف 3-1 تدوین سیاست های لازم در جهت آموزش جامعه پزشکی و تأیید مدرک آنان به منظور تأمین کادر مورد نیاز پوشش مسابقات و اردوهای ورزشی در سطح کشور. 3-2 برگزاری دوره های آموزشی و کنگره های پزشکی ورزشی اعم از داخلی یا بین المللی با همکاری مراجع ذیصلاح داخل و خارج. 3-3 هماهنگی، یکسان سازی و نظارت بر نحوه برگزاری کلاس های آموزشی پزشکی ورزشی در سطح هیأت های پزشکی ورزشی کشور. 3-4 نظارت بر نحوه آموزش مدرسین تحت پوشش. 3-5 ارزشیابی علمی جامعه پزشکی ورزشی تحت پوشش. 3-6 تأیید صلاحیت علمی افراد در حوزه آموزشی پزشکی ورزشی سازمان تربیت بدنی. 3-7 حضور مداوم وفعال در مجامع و کنگره های علمی، تحقیقاتی وآموزشی داخل و خارج از کشور. 3-8 انتشار کتاب، جزوه، بروشور، پوستر، فیلم، لوح فشرده و نشریات آموزشی، نشر اخبار و ترجمه قوانین بین المللی مربوطه. 3-9 تشکیل هیأت تحریریه و انتشار مجلات علمی. 3-10 بررسی نیازهای آموزشی جامعه تحت پوشش. 3-11 بررسی مستمر و کنترل روش های آموزشی در طول سال. 3-12 همکاری با بخش های مرتبط با آموزش و پژوهش پزشکی ورزشی با تأکید بر دانشگاه ها. 3-13 تشکیل گردهمایی های سالیانه به منظور برنامه ریزی و بررسی و پیش بینی برنامه های آینده. 3-14 تهیه وتدوین تقویم یک ساله وبرنامه های کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت آموزشی وپژوهشی. 3-15 پیش بینی اعتبارات مورد نیاز کمیته آموزش و پژوهش در ابتدای هر سال و ارائه آن به رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و هیأت رئیسه. 3-16 تهیه و ارائه گزارش عملکرد سالانه به رئیس فدراسیون. 3-17 خرید کتاب، جزوه، مجله، دیسک فشرده...... و نظارت بر عملکرد کتابخانه فدراسیون. 3-18 تهیه وسایل کمک آموزشی مورد نیاز. 3-19 تدوین سیاست های لزم در جهت حمایت از پژوهش ها و پژوهشگران پزشکی ورزشی و جلب همکاری آنان. 3-20 نظارت بر تشکیل بانک اطلاعاتی و بر قراری ارتباط بین پژوهشگران ورزشی. 3-21 بررسی و اظهار نظر در باره پیشنهادهای پژوهشی ارائه شده به فدراسیون پزشکی ورزشی.
بخش دوم : ارکان
ماده 4) تشکیلات کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون پزشکی ورزشی متشکل از افراد زیر می باشد: - رئیس - دبیر - منشی - مسئول کتابخانه - اعضا: شامل: اعضا زیر کمیته آموزش (حداکثر5 نفر) اعضا زیر کمیته پژوهش (حداکثر5 نفر)
ماده 5) رئیس کمیته رئیس کمیته آموزش و پژوهش از بین افراد متعهد و متخصص و علاقمند به امور خاص آن کمیته توسط دبیر فدراسیون پیشنهاد و پس از تصویب هیأت رئیسه حکم وی توسط رئیس فدراسیون صادر خواهد شد.
ماده 6) دبیر دبیر توسط مسئول کمیته پیشنهاد و ابلاغ وی توسط رئیس فدراسیون صادر می شود.
ماده 7) اعضا کمیته اعضا از میان افراد مطلع و مجرب در حیطه های آموزشی و پژوهشی پزشکی ورزشی از سوی رئیس کمیته به رئیس فدراسیون پیشنهاد و ابلاغ ایشان از طرف رئیس فدراسیون صادر می شود.
ماده 8) شرایط اعضا، دبیر و رئیس کمیته 8-1 تابعیت جمهوری اسلامی ایران 8-2 حسن شهرت و تقوی و شرایط عمومی گزینش مطابق با قوانین کشور 8-3 دارا بودن حداقل مدرک دکترای پزشکی برای رئیس و دبیر کمیته و داشتن مدارک مرتبط با رشته های علوم پزشکی ورزشی برای اعضاء شامل تغذیه، فیزیولوزی ورزشی، فیزیوتراپی و سایر رشته های وابسته 8-4 علاوه بر مدرک تحصیلی و توان علمی، داشتن انگیزه فعالیت در رشته پزشکی ورزشی در اولویت انتخاب قرار دارد. 8-5 داشتن تجربه کافی در زمنیه آموزشی و خصوصا پزشکی ورزشی
ماده9 ) مدت فعالیت اعضا، دبیر و مسئول کمیته به مدت4 سال انتخاب شده و فعالیت می نمایند و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است.
ماده 10) مکان فعالیت مقر اصلی کمیته در محل فدراسیون پزشکی ورزشی کشور می باشد. بخش سوم : وظایف اعضا، دبیر و مسئول کمیته
ماده 11) وظایف اعضا 11-1 شرکت منظم و مستمر در جلسات 11-2 ارائه نظرات کارشناسی و پیشنهادات در خصوص مباحث مرتبط با آموزش و پژوهش پزشکی ورزشی 11-3 انجام و ارائه گزارش امور محوله از سوی کمیته.
ماده 12) وظایف رئیس کمیته 12-1 انتخاب دبیر و اعضاء کمیته و پیشنهاد آنها به رئیس فدراسیون 12-2 اداره و هدایت جلسات 12-3 ایجاد هماهنگی در تصمیمات متخذه و مصوبات کمیته و هیأت رئیسه 12-4 تعیین اوقات جلسات و در صورت تشخیص، تشکیل جلسات ضروری 12-5 کسب نظرات کارشناسی اعضا در خصوص موارد پیشنهادی 12-6 ایجاد هماهمگی با سایر کمیته ها 12-7 ارائه گزارش عملکرد سالانه، تقویم یک ساله و اعتبارات مورد نیاز به رئیس فدراسیون تبصره: در غیاب مسئول کمیته وظایف به عهده دبیر خواهد بود.
ماده 13) وظایف دبیر 13-1 تعیین و تهیه دستور جلسه با هماهنگی مسئول کمیته 13-2 توزیع امور مربوطه بین اعضا و نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله 13-3 پی گیری مستمر مصوبات جلسات و نتایج حاصل از آن 13-4 ارائه گزارش فعالیت های انجام شده به رئیس کمیته 13-5 تهیه و ارسال دعوت نامه های اعضا برای شرکت در جلسات 13-6 تنظیم صورتجلسات کمیته با امضا کلیه اعضاء حاضر 13-7 ارائه صورتجلسات به دبیر کمیته جهت پی گیری واقدام مصوبات مندرج در صورتجلسات 13-8 نگهداری سوابق اداری کمیته در بایگانی مخصوص
ماده 14) مقررات جلسات 14-1 جلسات با حضور 3/2 اعضا رسمیت می یابد. 14-2 ریاست جلسات به عهده رئیس کمیته است و در غیاب وی دبیر کمیته عهده دار وظایف می باشد. 14-3 تصمیمات متخذه با موافقت اکثریت اعضای جلسه خواهد بود و پس از تأیید رئیس فدراسیون لازم الاجرا می باشد. 14-4 در صورت نیاز، کمیته می تواند از فرد یا افرادی به عنوان کارشناس مهمان در جلسه دعوت به عمل آورد. 14-5 در صورت غیبت غیر مجاز سه جلسه متوالی و یا عدم همکاری هر یک از اعضا، رئیس کمیته می تواند نسبت به معرفی و جایگزینی فرد واجد شرایط دیگری اقدام نماید. 14-6 در صورت اختلاف نظر در تصمیمات صادره، رأی رئیس جلسه نافذ خواهد بود.
ماده 15) امور مالی امور مالی اعم از پرداخت حق الجلسات و حق التدریس ها مشمول آیین نامه های اجرایی فدراسیون از جمله آیین نامه برگزاری دوره های آموزشی در فدراسیون و هیئت های تابعه می باشد