• info@amouzesh.ifsm.ir
  • 021 ۸۳۸۲۶

پا پزشکی

طرح درس دوره پودیاتری
مدت: 32 ساعت تئوری و عملی در طی چهار روز ( هر روز 8 ساعت)
پیش نیاز آموزشی: دارا بودن حداقل مدرک دکترای حرفه ای پزشکی
اهداف دوره، توانایی ها و قابلیت ها:  دانش پذیران در انتهای دوره باید ارزیابی صحیح کف پا و همراستایی های ستون فقرات و اندام تحتانی را در افراد بیمار و سالم انجام دهند، توانایی تشخیص مشکلات ساختاری و عملکردی راستا و کف پا را داشته باشند و بتوانند درمان مناسب شامل ارتوز، ورزش درمانی و یا ارجاع برای روشهای پیشرفته را تجویز کنند.